Cíle a vize 

Jedenáctý ročník mezinárodní konference navazuje na dlouholetou tradici chemicko-technologických konferencí a klade si za cíl seznamovat odbornou veřejnost s klíčovými výzvami a problémy chemie a energetiky v mezinárodním kontextu a naznačovat možnosti jak tyto výzvy především v podmínkách České republiky do budoucna řešit.

Tematické zaměření konference ICCT 2024

Následující témata jsou zvolena tak, aby odpovídala novým prioritám pro rozvoj chemie v ČR a reflektovala aktuální problémy chemických technologií, problematiku dekarbonizace a plnění cílů Pařížské dohody z roku 2015 z hlediska aktualizace Národní RIS3 strategie pro období 2021–2027, která byla schválena vládou ČR. Ve smyslu Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR 2021-2027 se zaměřujeme zejména na následující témata:
Nové výrobní technologie pro chemický průmysl, které snižují dopady na životní prostředí 
  
 • VaVaI nových a inovativních výrobních technologií pro chemický průmysl, včetně snižování jejich negativních vlivů na životní prostředí a snižování jejich energetické náročnosti, například syntetická a neuhlovodíková paliva pro dekarbonizaci dopravy
Konverze a skladování energií, zachytávání uhlíku a jeho použití 
  
 • VaVaI materiálů a technologií pro konverzi a skladování energií, ukládání elektrické energie (např. Power-to-X) a využití ve vodíkových technologiích, zachytávání uhlíku a jeho použití - CCU (Carbon Capture and Use). Pro konverzi CO2 uvažovat o nízkoemisním vodíku a vodě
Ekologické a efektivní způsoby výroby vodíku
  
 • VaVaI inovativních způsobů výroby vodíku s využitím obnovitelných a udržitelných zdrojů energie 
Účinnější separační procesy   
  
 • VaVaI účinnějších separačních procesů (např. destilace, membránové separace, filtrační nanomateriály)
Eliminace, snížení používání nebezpečných chemických látek ve finálních produktech   
  
 • VaVaI směřující k potlačení používání potenciálně nebezpečných chemických látek (SVHC) a jejich náhradě s cílem dosažení netoxického prostředí
Uplatňování konceptu Průmysl 4.0 v chemickém průmyslu  
  
 • VaVaI pro implementaci konceptu Průmysl 4.0 v chemickém průmyslu. VaV zaměřený na provozní a počítačovou bezpečnost v souvislosti s digitalizací a automatizací výrob
Nové pokročilé nekovové materiály pro průmyslové a spotřební užití  
  
 • VaVaI pokročilých materiálů: moderní plasty, biomateriály a biodegradovatelné materiály, moderní katalyzátory, nanomateriály, nanotechnologie, speciální vlákna, technické textilie, kompozitní materiály, vláknové kompozity, materiály pro výrobní technologie a konkrétní využití - 3D tisk, izolační materiály a další
Nové a sofistikované organické sloučeniny pro různé aplikace 
  
 • VaVaI nových a sofistikovaných organických sloučenin pro různé aplikace, např. mikroelektroniku 
 • pokročilé technologie pro výrobu lékových forem zejména s využitím pokročilých materiálů a vedoucí k nano a mikrostrukturovaným produktům se zlepšenými užitnými vlastnostmi
 • VaV materiálů a inovativních způsobů jejich využití pro dodávku léčiv (drug delivery)
 • inovativní formulace léčiv využívající nové materiály, kombinace materiálů, nové principy, nebo umožněné pokročilou charakterizací materiálů
 • technologie nových pokročilých léčiv a biofarmak, jejich využití a výroba
 • technologie výroby léčivých přípravků pro moderní terapii (ATMP) 
 • analytické metody a analytické techniky v diagnostice
Nové pokročilé kovové materiály pro průmyslové a spotřební užití  
  
 • VaVaI pokročilých kovových materiálů a technologií jejich výroby a zpracování. Získávání alkalických a vzácných kovů
 • VaV pokročilých materiálů a nanomateriálů s uplatněním ve zdravotnictví (kovové, kompozitní, keramické, polymerové, textilní a další materiály)
 • implantáty, včetně jejich povrchových úprav a speciálních povrchů (implantáty do kostí i dentální implantáty), orgánové náhrady
Pokročilé materiály a nanotechnologie  
  
 • výzkum a vývoj technologií pro výrobu pokročilých materiálů a nanomateriálů využitelných v elektronice, optoelektronice, elektrotechnice, digitálních technologiích a ICT a jejich úpravy a zpracování (deposice materiálů, leptání, pasivace, řezání, broušení, povrchová ochrana materiálů apod.) 
 • Výzkum a vývoj pokročilých výrobních technologií pro výrobu elektronických, optoelektronických a mikro/nano mechanických prvků a zařízení 
 • Výzkum a vývoj technologií a zařízení (přístrojové techniky apod.) pro měření, diagnostiku, kontrolu a metrologické účely v elektronice, elektrotechnice a mikro-nano mechanice a ICT
Průmyslové biotechnologie  
  
 • VaVaI průmyslových biotechnologií, zejména: katalyzátory, bioreaktory, biopaliva … 
Biotechnologie  
  
 • výzkum a vývoj biomateriálů a jejich využití v elektronice a elektrotechnice (biosenzory apod.)
 • výzkum a vývoj technologií, systémů a zařízení využitelných v biotechnologiích a přírodních vědách
Nakládání s odpady, čištění vzduchu a odpadních vod    
  
 • VaVaI v oblasti efektivního provozování technologií s minimalizací výskytu odpadů, využívání odpadů pro materiálové využití, např. chemická recyklace, Green chemistry
 • VaVaI v oblasti efektivního využívání technologií s minimalizací výskytu odpadních vod a možností jejich zpětného využití. Např.: nanovlákenné filtrační membrány, nanovlákenné nosiče biomasy
 • VaVaI v oblasti čištění vzduchu, např. filtrace, fotokatalytické nátěry
Inovativní produkty a řešení pro farmaceutický a biotechnologický průmysl  
  
 • VaV pevnofázové chemie léčiv.
 • kontinuální farmaceutické procesy.
 • pokročilé formulace léčiv a drug delivery systémy.
 • proteinové inženýrství ve vývoji léčiv – vakcíny, biologika, biosimilars.
 • VaV potravin pro zvláštní účely a doplňků stravy na bázi speciální výživy.
 • zelená farmacie